Programos vertimas

XXI amþius - tai puikus kitokio vertimo bûdo paklausos vystymasis. Tuo paèiu metu jis nebus abejingas dël to, kad programinës árangos vietos ðiuo metu atlieka didelá vaidmená. Kas patenka á ðá supratimà?

Ávairûs veiksmai, pritaikantys produktà prie mûsø rinkos poreikiø, áskaitant programinës árangos vertimas, ir tai yra sumanus praneðimø ir programinës árangos dokumento vertimas á konkreèià kalbà, taip pat pasirinkimas paskutiniam stiliui. Todël ji sutinka su tokiomis mintimis, kaip koreguoti datos formatà ar raidþiø rûðiavimà abëcëlëje.Profesionaliam programinës árangos lokalizavimui reikalingi IT terminologijos specialistai, programuotojai ir inþinieriai. Kalbø gebëjimai yra susijæ su informuotumu ir þiniomis, susijusiomis su ERP, SCM, CRM planais, programomis, remianèiomis màstymà ir veikimà, arba banko programine áranga. Patikima vieta pereina prie galimybiø pasiekti uþsienio rinkà su programine áranga, todël tikëtina, kad ji taps pasaulinës kompanijos sëkme.Prekiø pristatymas á pasaulio aikðtes yra susijæs su produktø internacionalizavimu. Taigi, kaip tai skiriasi nuo vietos?Todël internacionalizacija, todël paprasèiausias gaminiø pritaikymas prie potencialiø vartotojø sàlygø neatsiþvelgiant á skirtingas vietines ypatybes, kai vieta pirmiausia surenka tam, kad bûtø galima reaguoti á konkreèiø rinkø tvarkà, yra susijusi su individualiais konkreèios vietovës poreikiais. Todël vieta yra vykdoma atskirai kiekvienai rinkai ir vienà kartà tarptautizuojama konkreèiam produktui. Taèiau abu procesai atitinka vienas kità ir su tinkamais pasauliniø rinkø veiklos planais, verta apsvarstyti abu.Yra priklausomybë tarp vietos ir internacionalizacijos, á kurià reikëtø atsiþvelgti atliekant ðiuos procesus. Prieð vietà, internacionalizacija turëtø baigtis. Verta prisiminti, nes geras internacionalizavimas þymiai sutrumpina laikà, nurodytà vietos nustatymo procese, kuris pratæsia laikotarpá, kurá galima iðleisti prekëms á aikðtæ. Be to, gerai iðvystyta internacionalizacija siejama su geros prekiø pristatymo á paskirties vietas garantija, nekeliant pavojaus programinei árangai apdoroti po to, kai baigsite vietos nustatymo etapà.Patikimas programinës árangos lokalizavimas gali bûti raktas á verslo sëkmæ.