Programine aranga valeio kompanijoms

Maitinimo veiklà vykdantys asmenys gerai þino, kaip svarbu uþtikrinti greità ir profesionalø klientø aptarnavimà. Ypaè ilgose ir daþnai lankomose patalpose, kur yra daug uþsakymø, já lengva klaidinti ar nepastebëti. Tinkama programinë áranga, kuri pagerina restorano, baro ar kito gastronomijos elemento darbà, þymiai pagerina darbà, kuris padidins ne tik kliento, bet ir darbuotojo pasitenkinimà. Kas turëtø apibûdinti tokià programà?

Novatoriðkas jutiklinis skydelis tikrai yra naujoviðkas sprendimas. Dabartinio aptarnavimo sezono dëka programa yra minimali, be to, darbuotojo mokymas dirbti su ðiuo projektu yra didelis ir paprastas. Þinoma, daug pagalbos bus intuityvus, ypaè todël, kad programinæ árangà naudos dauguma maitinimo punkto þmoniø. Vien tik dël paskutinës prieþasties reikia modulinës programos, kad jos uþduotis atitiktø restorano ar baro savininko reikalavimus.

Lieknėjimo tablečių klasifikavimas

Tokia programa turëtø ne tik pagerinti darbà, bet ir suteikti darbdaviui galimybæ kontroliuoti darbo laikà ir darbuotojø aptarnavimo kokybæ. Patartina palaikyti aktyvø keitimàsi duomenimis tarp kambariø tarnybos, virtuvës ir valdymo, taip pat naujø patiekalø, kainø pokyèiø ar premijø ar nuolaidø programø nuolatiniams klientams. Lankstumas prisitaikant prie þmogaus reikalø yra labai naudingas. Pati gastro pozos programa naudojama paèiam paèiam paèiam paèiam ðio modelio projektui rinkoje, kurá naudoja visos pirmiau minëtos savybës, taip pat daugelis skirtingø. Todël tai puikus sprendimas picerijos savininkams, namuose su greituoju maistu ar restoranais. Visapusiðka visos salës paslauga, reikðmingas bendravimas tarp atskirø darbuotojø grupiø klube ir paprastas ávedimas yra privalumai, kurie turëtø átikinti kiekvienà maitinimo skyriuje vaikðèiojantá verslininkà susipaþinti su ðiuo planu.