Pjaustytuvas su svoriu

Árenginys & nbsp; bizerba gsp-v taip nieko naujo, kaip & nbsp; rankinis gravitacijos pjaustytuvas, kuris liko ðiandienos funkcionalumo. Kaip rodo pavadinimas, tai yra pagrindinis svoris pjaustant mësà ir sûrá. Jame árengta vieno gabalo stabdymo plokðtë.

https://ecuproduct.com/lt/snail-farm-puikus-sprendimas-amzinai-atrodanciai-odai/

Ði plokðtë taip pat turi drenaþo kanalà ir padidintà stalo kraðtà. Dël ðios prieþasties per ðá laikotarpá á skaitiklá nepatenka skysèiai, o ðvarumas ir tvarkingumas darbo vietoje iðlaikomas pagal sveikatos ir saugos turiná. Aðtriukas yra be jokiø problemø, plaunamas indaplovëje. Ðis pjaustytuvas leis sumaþinti ne tik jau minëtus sûrius ir mësà, bet ir dideles dozes. Padidintos kojos leidþia lengvai valyti plotus po pjaustytuvu. Tikslus pjovimo duomenys taip pat naudojami naudojant atitinkamà storio reguliavimo rankenëlæ. Jis prideda 0–3 milimetrø dydþio pjovimo gabalus. Peilio skersmuo yra 330 mm. Reikalingas maitinimo ðaltinis yra 230 V. Bûtinas stalvirðio gylis yra 70 cm nuo sienos.Skaistiklis bizerba gsp-v yra populiariausias naudojant, o profilaktikai - valant. Aptariamo pjaustytojo tipas bus sëkmingai naudojamas maþose ir vidutinëse maisto produktø parduotuvëse, bakalëjos ir mësos parduotuvëse gastronomijoje. Paskirstyta labai maþa elektros energijos paklausa nei kitoms atviroms pjaustymo maðinoms. Budëjimo sistemoje ji nenaudoja energijos, o korpusas pagamintas ið anoduoto aliuminio.Pjaustytuvas yra naujas prietaisas. Jis turi gerà pavirðiø be kraðtø, be kampø. Tai praktiðkai nesunaikinama. Iðpjaustymo árenginio dalys yra labai prieinamos. Pati pjaustyklë pasiþymi aukðtu saugumu ir patogumu dirbti.