Mados dou youtube

Naujajame ðeðtadienyje baigësi naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë auginimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume net atrasti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo sukurta grieþèiausiu momentu ir visa baigësi be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gebëjimà visiðkai panaudojo nedideli ir ðviesûs audiniai su tikromis spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai nërimo kolekcijoje. Be jø, jie taip pat dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis, taip pat palaidinukais su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po ðou ávyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas ir ðiai ceremonijai. Suknelë buvo sumokëta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduota daug jauniausiø kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið naujo pardavimo, bus paþymëtos nacionaliniu naðlaièiu. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir pozityvius veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai atliko mûsø produktus aukcionui, o jei aukciono objektas buvo netgi apsilankæs bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks ðiandien geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas planuoja atidaryti kompiuterinæ prekybà, kurioje vieðosios kolekcijos bûtø kitokios nei stacionariosiose parduotuvëse.Gerai þinomas drabuþiø þenklas yra unikalus tarp svarbiausiø drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, áskaitant daugumà lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienas prekës þenklas, ðis prekës þenklas traukia kolekcijas mainais su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos ið tikrøjø naudojasi pripaþinimu, kad net prieð pradedant parduotuvæ jie yra pasirengæ judëti ilgomis eilëmis nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos praeina tà dienà.Ðios bendrovës poveikis jau daugelá metø buvo labai vertinamas tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji leido, ir kurie stengiasi, kad sëkmë bûtø aukðèiausia kaina.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Apsauginiai drabuþiai, vienkartiniai