Koszalino stygos

„Zipper“ maiðeliai yra daug pritaikymø naujose pramonës ðakose, todël jie susiduria su tokiu milþiniðku prekës þenklu ir iðgaunami beveik visuose namuose. Jie uþtikrina maisto ðvieþumà, higieniná sandëliavimà ir suteikia medþiagà nuo iðoriniø veiksniø.

Kiekviena tobula ponia puikiai þino vakuuminius maiðus, nes jie elgiasi su daugybe spektakliø ir praturtina daugybæ kasdieniø uþsiëmimø. Visø pirma, ðie maiðai suteikia maisto saugojimui. Jie yra neiðtrinami ir atsparûs paþeidimams, dël kuriø jie ilgà laikà saugo maistà. Uþtrauktukø krepðiai ásigyja uþ natûralø ir tvirtà turinio uþdarymà, todël jûs negalësite á já patekti uþterðimo ar oro, kuris gali pagreitinti maisto produktø sugadinimà. Maiðai puikiai tinka sandëliuoti laisvi produktai, pavyzdþiui, kruopos, dþiûvësëliai, dþiovintos þolës ar lapinës arbatos.

Maistas, dedamas á vakuuminá maiðelá, iðlaiko savo kvapà, kuris nepatenka á laukà. Ádëjus ðvieþiø darþoviø ir produktø, verta prisidëti prie jø papildymo ir skonio ávedant á maþà maiðelá. Dël filmo skaidrumo galite ið karto pamatyti, kà matote kurorte.

Jei maiðai naudojami maisto uþðaldymui, verta ádëti folijà, kuri gaunama viduryje. Tai leis lengviau rasti konkretø produktà po ðaldymo savaièiø, kai sunku ávertinti, kas vyksta maiðe (suðaldyti maisto produktai daþnai atrodo panaðûs, pvz., Suðaldytos þolës ar ðaldyti koldûnai, jei neþinote, kà jie turi. Labai grafiðka naudoti ðaldytus maisto produktus ið vakuuminiø maiðeliø, nes folija neuþsidaro ir neuþðaldo á maistà, kai áprasta plastikiniai maiðeliai.

Dulkiø maiðeliai taip pat buvo naudojami kulinarijos klasëje. Turtingas planavimas, alaus darymas ar dengimas, o kiekvienas mëgëjø virëjas mûsø virtuvëje turi puikiai vertingø maiðeliø rinkiná (be naujø dydþiø.

Uþtrauktukai su uþtrauktukais taip pat buvo pritaikyti naujose srityse. Kasdieniame bute jie tinka kaip saugi pakuotë, pavyzdþiui, kai nenorime, kad kaþkas ðlapia. Maiðø rinkinys vis dar yra neatsiejamas veikianèiø þmoniø átaisas - prieð álipant á lëktuvà bûtina saugiai pakuoti visus skysèius (kosmetikà, vaistus ir pan., Taip pat puikiai tinka maiðams, kuriuos bandome virtuvëje.

Didelis vakuuminiø maiðeliø privalumas yra jø maþa kaina ir galimybë naudoti ðá menà kelis kartus. Pakartotinio naudojimo metu maiðà reikia kruopðèiai nuplauti. Pakuotëje turi bûti pateikta informacija apie tai, ar maiðus galima plauti indaplovëje.