Kalbos mokejimas

Be abejonës, vertimai be prieþasties reikalauja puikaus uþsienio kalbos mokymosi kartu su kultûriniu kontekstu. Taèiau yra vertimø, kurie eina á pigius stresorius, maþiau nori ir tuos, kurie nori ið vertëjo verstis ðimtà procentø patys ir kurie papildomai apima daug streso. Kokius vertimus mes kalbame? Tada vyksta nuoseklios treniruotës.

Kas tas pats?

Nuoseklus vertimas þodþiu priklauso vertimo þodþiu grupei. Vien tik ðiam faktui vertëjas turi daryti daug streso. Tokie vertimai yra paskutinis, kad kalbëtojas kalba pirmiausia, ir jei jis tylës, vertëjas suteikia auditorijai ðá principà, bet jau yra iðverstas á tikslinæ kalbà. Þinoma, kalbëtojas gerai supranta dabartinæ, kad jis turi atlikti atitinkamas pertraukas, tinkamai ávertindamas, ar vertëjas yra prieinamas uþraðui, ir tarp jø teikia vertimà, arba tik klauso, prisimena ir remdamasis tuo, kà prisimena, perduoda geresná turiná.

Ar tokie nustatymai yra lengvi?

Sàþiningai jie nesilaiko lengvo, nors iðversta mintis buvo tipiðka, nespecializuota. Ðio tipo vertimuose reikia atsiþvelgti á tai, kad vertëjas turi gerai þinoti kalbà. Jis neiðeina per þodynà, kaip ir kolegos, kurie yra biure ir verèia kai kuriuos dokumentus. Jis nesiekia ðio màstymo taðko. Vertimas turi bûti parengtas èia ir jau. Ne per 24 ar 48 valandas. Bet dabar klausytis klausytojø. Ir vertëjas nori gyventi ne tik asmená, kuris puikiai kalba kalbà, bet ir yra savikontroliuojamas, imunitetas baimës ir prisimena, kà jis girdi.

Sunkus vertimas þodþiu yra sudëtingas. Taèiau yra ir þmoniø, kurie puikiai suprato tokio vertimo menà. Lenkijoje turime daug puikiø vertëjø, kurie sukuria paprastas veiklas kuo platesniu mastu. Juos matome kitokio pobûdþio verslo susitikimuose, spaudos konferencijose ar derybose.