Funkcionali spinta

Netrukus lauktas pavasaris ateina. Tai ne tik viltis paðalinti keletà kilogramø papildomo svorio, bet ir daugiau keisdamiesi savo valgymo stiliais. Ðiltesnis oras skatina mus atsisakyti sunkiai virðkinamos mësos ir pieno bei sveikos mitybos, kurià mums suteikia salotos.

vitaminaiSalotos yra didelë vitamino bomba. Jie suteikia mums visus komponentus, bûtinus geram sistemos veikimui. Lenkai visuomet yra, taèiau yra linija, kuria norima naudoti gyvûnø produktus. Taigi daugelis mûsø tautieèiø turi ðirdies ir kraujagysliø ligas. Koronarinë ðirdies liga, aterosklerozë ir hipertenzija vis dar yra labai svarbios vyresnio amþiaus þmoniø mirties prieþastys. Daþniau valgyti salotas ir maþinti gyvûninës kilmës produktus sumaþina labai iðvardytø ligø rizikà.

virðkinamumasDarþovës yra subtilesnës nei kûnas ir pienas. Maþiau yra maisto pavidalo, todël mes jaustume geriau po valgymo. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Dël ðios prieþasties jose nëra problemø, susijusiø su rëmeniu ir padidëjusiu rûgðtingumu. Lenkijos maisto projektui skirta mityba, pagrásta salotø vartojimu, yra jaunesnë ir ðvelnesnë.

https://neoproduct.eu/lt/diet-stars-veiksmingas-ir-labai-skanus-budas-numesti-svorio/

Lengva paruoðtiSalotø paruoðimas apskritai nëra sudëtingas, ypaè jei turime pakankamai árangos. Elektrinis darþoviø smulkintuvas padarys juos nuostabiai greitus. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti darþoves, kurios jums reikalingos salotoms iðpjauti, jas sudrëkinti su maðina, sumaiðyti ir sudrëkinti su citrinos sultimis. Per kelias akimirkas mes turime didelá ir maistingà maistà.

ðiluminisPrieð atëjus ryðkioms ir vasaros dienoms, verta prarasti þiemà sukauptø riebalø. Geriausias bûdas pasiekti pageidaujamà skaièiø yra mityba, pagrásta darþovëmis ir salotomis. Jûs greitai suþinosite, kad tai gali bûti daug geriau ið senø Lenkijos problemø ir kiaulienos pjausniø. Kà daryti, kad paruoðtumëte skanias salotas, jums nereikia bûti ðefu. Viskas ko jums reikia - vaizduotë ir vaizduotë. Jis tik nori mûsø, nuo kokiø ingredientø mes sukursime skanius ir sveikus salotus.